Planschade, belanghebbende anders dan de kadastrale eigenaar

Gepubliceerd door Arjan Jalving

02 maart 2022

Uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State rondom een verzoek om planschade. Op de peildatum (onherroepelijke geworden schadeveroorzakend besluit) is er één eigenaar van het betreffende object ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Uit vaste rechtspraak volgt dat de eigenaar van een onroerende zaak op de peildatum in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming in de vorm van planschade als gevolg van waardeverminderingen. Echter in deze situatie was de betreffende onroerende zaak onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap en betrof het de echtelijke woning. Ten onrechte werd de echtgenoot, welke op de waardepeildatum niet in het Kadaster geregistreerd stond, niet als belanghebbende meegenomen. De volledige uitspraak is bekend onder ECLI:NL:RVS:2022:626.